העולם הערבי בראי התקשורת והאינטרנט

אורך הקורס:  4-5 חודשים,

שעות: 18:45 - 15:30

ימים: ד'

התחלה: 21.9.16

סיום: 15.2.17

מחיר: 2,000 ₪


 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות: 

Arabic1@givathaviva.org.il , טלפון: 04-6373336 ,